GRIP OP GEDRAG

Privacyverklaring 

Privacyverklaring

Grip op Gedrag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen uw privacy en de bescherming van uw gegevens serieus.

Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte gegevens en er voor zorgen dat

onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum en Geboorteplaats

- Burgerservicenummer

- Adresgegevens

- Telefoonnummer en e-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die – alleen met uw uitdrukkelijke toestemming -

zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf heeft aangeleverd.

Wij bewaren deze gegevens in een digitaal netwerk op een externe harde schijf dat is beveiligd met

een wachtwoord.

Onze website is niet gelinkt aan sociale media en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Als uw ambulant begeleider hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Met enkele partijen

die toegang hebben tot onze gegevens (accountant, webhosting) is een verwerkersovereenkomst

afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag uw gegevens inzien, verbeteren, later

verwijderen en meenemen.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om zorgverleners te informeren, bij afronding of doorverwijzing, uitsluitend na uw expliciete

toestemming weergegeven in een door u ondertekende toestemmingsverklaring;

– voor het gebruik van waarneming tijdens onze afwezigheid;

– naam, adres, woonplaats voor het verzenden van declaraties.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, zullen we u eerst

informeren en uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Op de factuur die verstuurd wordt aan de SVB of uw gemeente worden de volgende gegevens

vermeld:

– naam, adres, woonplaats eventueel aangevuld met uw SVB-klantnummer

– datum van de individuele begeleiding

– productcode

– beschikkings- en toewijzingsnummer

 

Uw gegevens worden niet langer dan de duur van het begeleidingstraject bewaard. Na beëindiging

van het traject worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wij komen hier samen

niet uit, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Ids Postma is de functionaris gegevensbescherming van Grip op Gedrag 

  

Wanneer u een klacht heeft en we komen er samen niet uit kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Grip op gedrag is lid van de Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals en aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Coöperatie. Deze is opgesteld conform de Wet WKKGZ en erkend door het ministerie van VWS